Allah’ın (c.c.) Zati ve Sübuti Sıfatları Nelerdir?

Allah’ın (c.c.) Sıfatları

Allah’ın (c.c.) 14 tane sıfatı vardır. Bu sıfatlardan 6 tanesi Zati Sıfatlar (Sıfât-ı zâtiyye), 8 tanesi ise Sübuti Sıfatlar‘dır (Sıfât-ı sübûtiyye).

Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın (c.c.) zati ve sübuti sıfatlarının her biri açık bir dille anlatılmıştır. 

Zati Sıfatlar

 1. Vücut (Varlık) : 
  Bu sıfat Allah’ın (c.c.) varlığını, var olduğunu ifade eder. Allah (c.c.) vardır ve Allah’ın (c.c.) varlığı ezelîdir. Allah (c.c.) vâcib-ül vücuddur, yani varlığı lazımdır.
 2. Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama) : 
  Allah ü Teâlâ’nın (c.c.) varlığının başlangıcı yoktur. Allah’ın (c.c.) varlığının evveli yoktur. 
 3. Beka (Ebediyet, ahiri olmama) : 
  Allah’ın (c.c.) varlığının sonu yoktur. Allah (c.c.) daima vardır. O, hiç yok olmaz.
 4. Vahdâniyet (Bir olma) : 
  Allah (c.c.) birdir. Allah’ın (c.c.) zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı yoktur. Allah’ın (c.c.) benzeri yoktur.
 5. Kıyam bi-nefsihi (Zâtı ile kaim olma) :
  Allah’ın (c.c.) varlığının devamı zâtındandır. Allah (c.c.) başka bir varlığa ve hiçbir mekâna muhtaç değildir. Allah (c.c.) zâtı ile kaimdir. Madde ve mekan yok iken Allah (c.c.) var idi. 
 6. Muhalefet-ün lil-havâdis (Sonradan vücud bulan varlıklara benzememe) :
  Allah (c.c.) sonradan vücud bulan varlıklara benzemez. Allah ü Teâlâ (c.c.), zatında ve sıfatlarında hiçbir mahlûkun zât ve sıfatlarına benzemez.

Sübuti Sıfatlar

 1. Hayat: 
  Allah’ın (c.c.) hayat sahibi olması demektir. Allah (c.c.) diridir. Allah’ın (c.c.) hayatı, mahlûkların hayatına benzemez. O’nun zatına layık ve mahsûs olan hayat, ezelî ve ebedidir.
 2. İlim: 
  Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi, ilminin her şeyi kuşatması demektir. Allah (c.c.) her şeyi bilir ve O’nun bilmesi mahlûkatın bilmesi gibi değildir.
 3. Sem’: 
  Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesidir. Allah (c.c.) işitir. Aletsiz ve şartsız işitir ve O’nun işitmesi mahlûkatın işitmesi gibi değildir.
 4. Basar: 
  Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesidir. Allah (c.c.) görür. Aletsiz ve şartsız görür ve O’nun görmesi göz ile değildir.
 5. İrâdet: 
  Allah’ın (c.c.) dilemesi vardır. Allah (c.c.) dilediğini yaratır. Her şey O’nun dilemesi ile var olur.
 6. Kudret:
  Allah’ın (c.c.), her şeye gücü yeter ve hiçbir şey O’na zor gelmez.
 7. Kelâm:
  Allah’ın (c.c.) harfe ve sese muhtaç olmadan konuşması demektir. Allah (c.c.) söyleyicidir. Söylemesi alet, harfler, sesler ve dil ile değildir ve O’nun söylemesi mahlûkatın söylemesi gibi değildir.
 8. Tekvîn:
  Allah ü Teâlâ (c.c.) yaratıcıdır. Her şeyi O yaratır ve O’ndan başka yaratıcı yoktur.

Bir önceki yazımızda Tesbih ve Zikrin Faziletlerini anlattık.
İlgili diğer yazılardan bazıları;
Kur’an’da Allah (c.c.) Sevgisi
İrtidat Nedir?
Allah (c.c.) Ezeli ve Ebedidir!
Yaratanı Bulma Sanatı “Tefekkür”
Şüphesiz Hayır ve Şer Allah’tandır
Tevhid ve Resulullah İnancının Anahtarı; Kelime-i Şehadet
Murakabe Nedir?
“İnançlar Şehri Kudüs” Tarihi ve Önemi

Bir Cevap Yazın