Beyyine Suresi Okunuşu, Meali ve Önemi

Beyyine Suresi

Kur’an’daki sıralaması 98 olan Beyyine suresi, 8 ayet-i kerimeden oluşmaktadır.

Beyyine kelimesi anlam olarak açık delil, kesin belge demektir.

Beyyine suresi nüzul sıralamasında ise 100. sıradadır. Sure üslup ve içerik açısından hem Mekki hem de Medeni özellikler taşımaktadır. Birçok görüş surenin ilk beş ayetinin Mekki surelere, sonraki üç ayetinin ise Medeni surelere uyduğu yönündedir.

Beyyine suresi ilk beş ayet-i kerimesinde din konusunda vahyin ve nübüvvetin kesin belge olduğunu bildirirken, son üç ayetinde de müşriklerle birlikte Ehl-i kitap’tan ve müminlerden söz etmiştir.

Buhari’de ise Beyyine suresinin Medine zamanında nazil olduğu belirtilmiştir. (Buhârî, “Tefsîr”, 98/1-3)

Beyyine suresi aynı zamanda Münfekkin, Beriyye ya da Kayyime olarak da bilinir. Daha çok halk arasında surenin başlangıcını oluşturan “lem yekün” lafzıyla anılır.

Beyyine Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh
Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
Fiha kütübün kayyimeh 
Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba’di ma caethümül beyyineh 
Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh 
İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh 
Cezaühüm’ınde rabbihim cennatü ‘adnin tecriy min tahtihel’enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü ‘anhüm ve radu ‘anhü zalike limen haşiye rabbeh

Beyyine Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
“Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah’a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.”

Beyyine Suresinin Önemi

Beyyine suresinde temelde Yahudileri ve Hristiyanlar muhattap alınmıştır.

Beyyine suresinde Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) gelişinden sonra özellikle Ehl-i Kitabın tamamen hak dini İslamı kabul etmeleri gerektiğini fakat böyle olmadığını belirtilmiştir.
Ehl-i Kitaptan olan inkarcıların ve müşriklerin Resulullah’ın (s.a.v.) artık Allah’ın (c.c.) Resulü olduğu açıkça bildirilmesine rağmen inkar tutumlarını sürdürmelerine değinen Beyyine, onların bu tutumlarının mazeretini de Tevrat ve İncil’de geleceği bildirilen peygamberin henüz gönderilmemiş olduğuna inanmalarına bağlamış ve bunun yanlışlığını vurgulamıştır.

Beyyine suresinde, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) apaçık bir şekilde gönderilen peygamber olduğuna inanan ve İslamiyet’e yönelen Ehl-i kitabın içerisinde hala aynı inkar üzere kalanlara ve müşriklere dikkat çekilmiş ve onlar uyarılmıştır.

Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) peygamberliği karşısında inkarcı tutumlar sergileyenlerin, özellikle de Ehl-i kitaptan olup da bu tutumları sergileyenlerin aslında kendi dinlerinin özüne de aykırı davrandıkları bildirilmiştir.

İslamiyet’in iman ve ibadete dair temel buyruklarıyla peygamberlik inancının o dinlerin asıllarında da bulunduğu bildirilmektedir.

Beyyine suresi inananlardan beklenenin samimiyetle ve sadece Allah’a (c.c.) kulluk etmeleri, namazı dosdoğru kılıp zekatı vermeleri olduğunu vurgulamış, böylelikle hak dinin temel ilkelerini de ortaya konmuştur.


Bir önceki yazımızda Hac İbadetinin Temelleri Nasıl Atıldı? sorusuna yanıt verdik.
İlgili diğer yazılardan bazıları ise şöyle;
Kitaplara İman Nedir?
Namaz Surelerinin Okunuşu
Kehf Suresinin Meali ve Okunuşu
Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?
Kafirun Suresi Faziletleri, Türkçe Anlam ve Okunuşu
Kulları Cennete Götürecek Ameller Nelerdir?
Kur’an Şirk ile İlgili Neler Söylüyor?
Kurasız Hac Nedir? Kurasız Hacca Nasıl Gidilir?

Bir Cevap Yazın