Hacda Tavaf Sırasında Okunacak Dualar Hangileridir?

İslamın 5 şartında olan hac, Müslümanlara farz kılınan (gücü yetene) ibadetlerdendir. Hac, içerisinde birçok ibadet de barındırdığından ve yapıldığı yer itibariyle de dinimizdeki en güçlü ibadetlerdendir.

Hac ibadeti, yalnızca Kabe-i Şerif’i ziyaret etmek değildir. Müminler hacca gittiği zaman Kabe’yi tavaf etmenin yanı sıra Allah’ın (c.c.) kelamı Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı, İslamiyet’in yayıldığı toprakları da ziyaret etmiş olurlar.

Müslümanların, dünyanın dört bir yanından gelerek hep birlikte yalnızca Allah (c.c.) rızası için Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirmek için hareket etmelerini, her şeyden sıyrılarak Allah’a yaklaşmalarını sağlayan hac ibadetidir.

Allahu Teala’nın (c.c.) emrettiği gibi Kabe’yi tavaf etmek de haccın farzlarındandır. Bu kutsal yapıyı tavaf ederken de hiç şüphesiz Allah’ı (c.c.) anmak, O’na dua ederek Kur’an okumak, tavafın güzelliklerindendir.

Allahu Teala (c.c.) tavaf esnasında okunacak duaları Kur’an’da özellikle bildirmemiştir. Fakat Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de hacdayken yapılan ibadetlerin ne denli mübarek olduğunu bildirmiştir. Allahu teala (c.c.) her zaman dua etmenin, şükretmenin, tövbe istiğfar etmenin ve Allah’ı (c.c.) anmanın kulların hayrına olduğunu bildirmiştir. Mübarek topraklarda hac görevini yerine getirirken Kabe tavafında da bol bol dua etmek şüphesiz kulun hayrınadır.

Tavaf’ta Okunacak Dualar

Kabe-i Şerif’in etrafında 7 defa tam tur dönülmesi tavaftır. Kabe’nin çevresindeki bu dönüşlerin her birine de şavt denilir.

Hacca giden Müslümanlar şavtlar esnasında ister hep aynı duayı okuyabilir, isterlerse her şavtta farklı dualar edebilirler. Dileyen de burada yazacağımız duaları not ederek okuyabilir.

Tavaf sırasında tekbir, tehlil, salât ve selam getirilebilir ve Kur’an-ı Kerim okunabilir.

Şavtlarda Okunacak Dualar

1.Şavtta Okunabilecek dua;
“Sübhannahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü vekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.  – Ve’ssalatü ve’sselamü ala resulillahi (sav). Allahümme imanen bike ve’tastigan bikitabike ve’fa’en biahdike vettibaen li-sünneti nebiyyike ve habibike Muhammed’in (sav). Allahümme inni es’elüke’l afve ve’l afiyete ve’l muafateddaimete fiddini ve’d dünya ve’l muafeteddaimete fiddini ve’d dünya ve’l ahirati ve’l-fevze bilcenneti ve’nnecate minennari.”

Meal; “Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet şanı yüce ve azamet sahibi Allah’a aittir. – Salat ve selam, Efendimiz Muhammed aleyhi’s-selama olsun. Allah’ım! Sana iman ederek, Kitabını tasdik ederek, verdiğim sözü yerine getirerek ve Peygamberinin sünnetine uyarak bu ibadetimi yerine getiriyorum.”

  • Her şavt esnasında Rükn-i Yemani köşesine gelindiğinde “Allahu ekber velillahil hamd” denilir.
  • Rüknü Yemani’den Rüknü Şarki’ye yani Hacerü’l Esved’e doğru yürürken de Rabbena Atina duasını okumak gerekir.

2. Şavtta okunabilecek dua;
“Allahümme inne hazel beyte beytüke ve’l harame haramüke ve’l emne emnüke ve’l-abde abdüke ve ene abdüke ve’bnü abdike ve haza makamü’l a’zi bike minennari feharrim lühümena ve beşeratena alennari Allahümme Habib ileynel iyman ve-zeyyin’hü fiy kulubina vekerrih ileyne’l küfra ve’l füsuka ve’l-isyane vec’alna minerraşidine Allahümme kıni azabeke yevme teb’asü ibadeke Allahümmerzukni’l-cennete biğayri hisab.”

3. Şavtta okunabilecek dua;
“Allahümme inni cuzübike mineşşekki veşşirki venrifaki vesu’il ahlaki ve su’il manzari ve’l veledi Allahümme inni es’elüke rızake ve’l-cennete ve eüzü bike min –fitneti’l kabri ve e’üzübike min fitnetil mahya ve’l memati.”

4. Şavtta okunabilecek dua;
“Allahümmec’alhü haccen mebrüran ve-sa’yen meşkuran ve-zenben magfuran ve-amelen salihan makbulen ve-ticareten len’tebura, ya alime mafissuduri ehrıcniy ya allahü minezzulumati ilennuri, Allahümme inni es’elüke mucibati rahmetike ve-azaime mağfiratike ve’sselamete min külli ismin ve ve’l-ğanimete minkülli birin ve’l fevze bil-cenneti ven-necate minennari rabbi kanni’ni bima razakteni ve barikli fiy-ma a’dayteni ve-ahlif aleyye külli ğaibetin’liy minke bi hayrin.”

5. Şavtta okunabilecek dua;
“Allahümme ezıllıni tahte zılli arşike yevme la’zılle illa zıllıke vela bakıy illa vechüke veskıniy min havzı nebiyyike Seyyidina Muhammedin (sav)’e şerbeten beni’eten meri’eten la nazme’ü bağdeha ebeden Allahümme inni es’elüke min-hayri ma se’eleke minhü nebiyyüke Seyyidina Muhammed (sav) ve-eüzübike min-şerri mesteazeke minhü nebiyyüke Seyyidina Muhammed (sav) Allahümme inni es’elükel cennete veneiymiha vema yükarribüni ileyha minkavlin ve fi’lin evamelin ve-eüzübike minennari vema yükarribüni ilayha min kavlin ev fi’lin ev amelin.”

6. Şavtta okunabilecek dua;
“Allahümme inne leke aleyye kukükan kesiyraten fiyma beniy vebeyneke ve-hukukan kesiyraten fiyma beniy vebeyne halgıke Allahümme ma-kane lehüke minha fağfirhu’li vemna-kane lihalgıke fetehammel’hü anni vağnini bihalalike an haramike ve-bida’atike anmağsıyetike ve’bi-fazlıke ammen sivake ya vasial mağfirati Allahümme inne beytike azimün vevecheke kerimün ve-ente ya Allahü haliymün keriymün aziymün tühıbbü’l af ve fağfü’anni.”

7. Şavtta Okunabilecek dua
“Allahümme inni es’elüke imamen kamile ve-yakiynen sakıkan ve-rızgan vasian ve-kalben haşian ve-lisanen zakiran ve-halalen tayyıben ve-tevbeden nasühan ve-tevbeden kable’l-mevt ve-rahaten ınde’lmevt ve-mağfiraten bağde’l-mevt ve’l-afve ınde’l-hisab ve’l fevze bi’l-cenneti vennecate minennari birahmetike ya azizü ya-gaffaru Rabbi zidni ilmen ve-elhıkni bissalihin.”

  • Her şavt esnasında Rükn-i Yemani köşesine gelindiğinde “Allahu ekber velillahil hamd” denilir.
  • Rüknü Yemani’den Rüknü Şarki’ye yani Hacerü’l Esved’e doğru yürürken de Rabbena Atina duasını okumak gerekir.

Kabenin Kapısında Okunabilecek Dua

“Allahümme inne’l-beyte beyteke ve’l-harama haram eke ve’l-emne emnek ve haza makama’l-aiz bike.”

Meal; “Allah’ım! Sana ibadet için yönelinen şu Kâbe senin beytindir. Saygı gösterilmesini buyurduğun bu kutsal belde haremindir. Buradaki emniyet güven senin sağladığın emniyettir. Burası cehennem azabından sana sığınanların makamıdır.”

Kabe-i Şerif’in Her Köşesinde Okunabilecek Dualar

Kabe-i Şerif, Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail’in inşaasıyla bina olunduktan sonra her köşesine bir isim verilmiştir.

Doğu köşesine “Rüknü Şarki” veya Hacerü’l Esved o köşede bulunduğu için “Rüknü Hacerü’l-Esved“, diğer bir köşesine “Rüknü Iraki“, bir köşesine “Rüknü Şami“, bir köşesine de “Rüknü Yemani” denilmiştir.

“Allahumme inni euzu bike mine’l-şekki ve’ş- şirki ve’ş-şikaki ve’nnifaki vesui’l-ahlaki ve süi’l-manzari fi’l mali ve’l-ehli ve’l-veledi.”

Meal; “Allah’ım! Senin varlığın hususunda şüpheye düşmekten, sana ortak koşmaktan, ayrılıktan, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan, fena bir görünüşe düşmekten sana sığınırım. Malıma aileme ve çocuklarıma kötü bir dönüşle dönmekten sana sığınırım.”

“Allahumme ic’alhu haccen mebrüra ve sa’yen meşkura ve amelen makbüla ve ticaraten len tebur ya aziz ya gafur.”

Anlamı; “Allah’ım! Haccımı makbul haclardan, senin yolundaki gayretlerimi şükre değer gayretlerden, günahlarımı affedilmiş günahlardan, işlerimi kabul gören iyi işlerden eyle. Sen büyüksün, mağfiret sahibisin.

Makam-ı İbrahim’de Namazdan Sonra Okunabilecek Dualar

“Allah’ım! İşlerimin hepsini koruyan dinimi ıslah et. Kendisinde hayatım olan dünyamı da ıslah et. Kendisine dönüşümün olacağı ahiretimi de ıslah et. Hayatı benim için tüm hayırlar bakımından bereketli kıl. Ölümümü de her türlü şerden uzak kıl.”
(Müslim: Fethu’l-Bari, 17/40 “Ebu Hureyre’den”)

“Allah’ım! Ben Sen’den başka ilah olmadığına, İlah’ın ancak Sen olduğuna iman ederek istiyorum. Ancak Sen İlah’sın. Sen hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeye malik olan, doğurmayan ve doğrulmayansın. Günahlarımı affet. Çünkü Sen’sin çok bağışlayıcı ve acıyıcı olan.”
(İbn Mace: 3855; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 6/461)


Bir önceki yazımızda Kureyş Suresinin Faziletleri, Türkçe Anlam ve Okunuşunu sizler için paylaştık.
İlgili diğer yazılardan bazıları;
Hac Hangi Aylarda Yapılır? Haccın Çeşitleri Nelerdir?
Kur’an’da Örtünme Var Mı?
Umre Yolcuları İçin Dualar
Hac ve Umre Aşısı Hakkında Tüm Bilgiler!
Kulları Cennete Götürecek Ameller Nelerdir?
Kur’an-ı Kerim Helâller ve Haramlar İçin Neler Söylüyor?
Umre Dönüşü Neler Yapılmalı?
Hac Neden Farz Oldu?
Ramazan Umresinin Fazileti!

Bir Cevap Yazın