Hastalar ve Hastalıklar için Okunacak Dualar

Şifa Salavatı Nasıldır ve Ne Anlama Gelir? Hastalara ve Hastalıklara Okunacak Dualar ve Mealleri Nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de Geçen Şifa Ayetleri Hangileridir?

Hastalıklar karşısında Allah’a (c.c.) sığınmak, O’ndan şifa ve yardım dilemek için okunacak duaları sizler için yazdık.

Bu yazımızda hem Allah’tan (c.c.) şifa dilemek için hadislerden günümüze kadar gelmiş duaları ve onların Türkçe anlamlarını hem de şifa ile ilgili Kur’an-ı Kerim’deki ayetleri sizler için bir araya getirdik.

Arapça Okunuşları ve Türkçe Anlamlarıyla Şifa Duaları

 • “Allahümme Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekamen.”
 • – “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.”
  (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)
 • “Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.”
 • – “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.”
  (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)
 • “Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.”
 • – “Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.”
  (Müslim, Selâm 40)
 • “Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.”
 • – “Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.”
  (Heysemî, X, 180)
 • “Bismillahirrahmanirrahim .Bismillahi ergikellahu yeşfike,ezhibil be’se Rebben nasi ve eşfi, enteşşafi,La şifae illa ,şifaüke,şifaen la yügadiru segamen amine birahmetike ya erhamerrahimin.Min külli şey’in yu’zike ve min külli aynin ve hasidin, Allahu yeşfik. Amin.”
 • – “Ey Allahım (c.c.) Hamdın Sana Mahsus olması ve Senden başka İlah olmaması hürmetine tüm şifa bekleyen hasta kullarına dertli kullarına Hüsn-ü Hatime ve Şafi İsminle Şifalar ihsan eyle.. Sen Rahman ve Rahimsin. Biz kullarına Rahmetinle Muamele eyle. Habibin Muhammed Mustafa (s.a.v.)‘i vesile kılarak sana niyaz ediyoruz Dualarımıza icabet eyle. Ey Zülcelal vel İkram Hayy ve Kayyum Olan Allahım (c.c.). Amin”
 • “Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”
 • – “Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.”
 • “Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.”
 • – “Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum.”
 • “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.”
 • – “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.”

Şifa Salavatı

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Ey Allah’ım! Kalplerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.

Şifa ile İlgili Ayet-i Kerimeler

 • “Yâ eyyuhân nâsu kad câetkum mev’ızatun min rabbikum ve şifâun limâ fîs sudûri ve huden ve rahmetun lil mu’minîn. (mu’minîne)”
  Yunus Suresi, 57. Ayet

Anlamı; “Ey insanlar! İşte size Rabbiniz’den bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’ân) geldi.”

 • “Summe kulî min kullis semerâti feslukî subule rabbiki zululen, yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)”
  Nahl Suresi, 69. Ayet

Anlamı; “Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.”

 • “Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. (hasâran)”
  İsrâ Suresi, 82. Ayet

Anlamı; “Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.”

 • “Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni.”
  Şuarâ Suresi, 80. Ayet

Anlamı; “Hastalandığımda da O bana şifa verir.”

 • “Ve lev cealnâhu kur’ânen a’cemiyyen le kâlû lev lâ fussilet âyâtuhu, e a’cemiyyun ve arabîyyun, kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun, vellezîne lâ yu’minûne fî âzânihim vakrun ve huve aleyhim amâ(amen), ulâike yunâdevne min mekânin baîd. (baîdin)”
  Fussilet Suresi, 44. Ayet

Anlamı; “Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).”

Ayrıca;
Fatiha Suresi, Nas ve Felak Sureleri, İhlas Suresi ve İnşirah Suresi de Kulların Zor Durumlarında Okunması Hayırlı Olan Sureler

Bir önceki yazımızda Cuma Namazı Nasıl Kılınır? sorusunu detaylıca işledik.
İlgili diğer yazılardan bazıları;
Din Kardeşliği ile İlgili Ayet ve Hadisler
Ayet-el Kürsi’nin Faziletleri
Nasıl Şükredilir? Şükrün Çeşitleri Nelerdir?
Dinde İhlâs Nedir?
Nasıl Salavat Getirilir?
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
Zor Durumda Okunacak Sureler
Kulları Cennete Götürecek Ameller Nelerdir?
Tesbih ve Zikrin Faziletleri
Karınca (Bereket) Duası Nedir? Karınca Duasının Dindeki Yeri
Kalbi Esir Alan Hastalıklar; Kin ve Haset
2020 Hac Kaydı Hakkında Bilgiler

Bir Cevap Yazın