İhlas Suresinin Faziletleri, Türkçe Anlamı ve Okunuşu

İhlas Suresi

Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi olan İhlas suresi, 4 ayetlik kısa bir suredir.

Nas suresinden sonra, Necm suresinden de önce inen İhlas, nüzul sırası olarak ise 22. suredir.

Kelime anlamı olarak İhlas; bağlanma, dinde içten olma, samimiyet, samimi olma gibi anlamlara gelmektedir.

İhlas suresi içeriğindeki anlamdan dolayı bu adı almıştır. Allahu Teala’ya (c.c.) İhlas suresinde bildirildiği şekilde tevhid inancını tam olarak benimsemiş şekilde inanarak ihlaslı bir Müslüman olunabileceği için, sure bu isimle anılır.

Allahu Teala’nın (c.c.) birliğini anlatan İhlas suresi bu içeriğinden dolayı Tevhid suresi olarak da bilinir. İhlas suresi aynı zamanda halk arasında “Kul hüvallahü ehad” olarak da bilinir.

İhlas suresinin hangi dönemde nazil olduğuna dair çeşitli rivayetler olsa da genel görüş surenin Mekke’de nazil olduğu yönündedir. Medine’de indiğine dair de rivayetler mevcuttur.

Her iki görüşü de savunan hadislerden örnek verecek olursak;

İçlerinde Amr b. Feyt, Zeyt b. Kays da bulunan Mekkeli müşriklerin
oluşturduğu bir grup Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) gelerek,
"Ey Muhammed (s.a.v.)! Bize Rabbinin soyunu anlat! Onun
sıfatlarından bahset. O altın, gümüş, bakır ya da demirden
bir şey midir? Zira bizim ilahlarımız böyle şeylerdendir."
dediler. Bunun üzerine Rasulullah (sa.v.) onlara, "Benim Rabbim,
hiçbir şeyden meydana gelmedi. O, her şeyin yaratıcısıdır."
buyurdu ve bu durum üzerine de İhlas suresi Mekke'de nazil oldu.
(Müsned, V, 133-134)

Surenin Mekke’de nazil olduğunu savunan kişiler arasında Ubeyy bin Ka’b (r.a.), İkrime, Ebu Aliye Şabi ve Abdullah ibni Mes’ûd (r.a.) gibi isimler bulunmaktadır ve daha çok sayıda kişi de aynı olayı aktarmıştır.

İhlas suresinin Medine’de nazil olduğunu söyleyenler ise şu rivayeti savunurlar;

Rivayet olunur ki; Bir gün Yahudiler ve Hristiyanların 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yanına gelerek ona Allah (c.c.)
hakkında sorular sormuşlardır. Onların yönelttiği bu sorular üzerine de
cevap olarak Cebrâil (a.s.) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) gelerek
“Kul hüvellahü ehad” suresini okumuştur.
(Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175).

İhlas suresi üslubu, anlatımı ve içeriği surenin Mekki olduğu görüşünü desteklemektedir.

İhlas Suresi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
De ki: “O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm
Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled
Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresinin Faziletleri

İhlas suresi temelde tevhid inancını anlatmaktadır. Surede Allahu Teala’nın (c.c.) hiçbir ortağının olmadığını bildirilmiş ve her türlü şirk reddedilmiştir.

İhlaslı bir mümin olmak için, Allah’a (c.c.) inanan, tevhid inancına tam manasıyla sahip olan, İslamiyet’e samimiyetle, içtenlikle bağlı ve yaşamını Allah (c.c.) rızasını gözeterek sürdürmeye gayret eden bir Müslüman olunması gerektiği surede anlatılmıştır.

İhlas suresi nasıl Müslüman olunması gerektiğinin temel bir özeti niteliğinde kabul edilen kısa, öz ve açık bir suredir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) da İhlas suresinin faziletini vurgulamıştır.

“Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre
Kur’an’ın üçte birine denktir.” 
(Buhârî, “Tevhîd”, 1)
Hz. Muhammed'in (s.a.v.), İhlas suresini sevdiği için
onu her namazda okuyan bir sahabeye;
“Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir.
(Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93;
İbn Kesîr, VIII, 539-546)

İhlas suresi tevhid inancının anahtarlarından birisidir. Sure hem bir Müslümanın inanması gerekenleri bildirir hem de Allah’ı (c.c.) anlatır. Bir Müslüman, İhlas suresinde anlatıldığı şekilde tüm samimiyetiyle Allah’a (c.c.) inanırsa o zaman gerçek bir mümin olabilir.
Bu da İhlas suresinin ne denli önemli olduğunu anlamak için yeterlidir.


İlgili yazılarımızdan bazıları;
Dinde İhlâs Nedir?
Allah (c.c.) Ezeli ve Ebedidir!
Yaratanı Bulma Sanatı “Tefekkür”
Ahirete Nasıl Hazırlanmalıyız?
Nasıl Salavat Getirilir?
Kur’an’da Allah (c.c.) Sevgisi
Murakabe Nedir?
Tevhid ve Resulullah İnancının Anahtarı; Kelime-i Şehadet
Kur’an Münafıklar İçin Neler Söylüyor?
Salavat Getirmenin Önemi!
Kitaplara İman Nedir?
Şüphesiz Hayır ve Şer Allah’tandır
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) İlk Hutbesi

Bir Cevap Yazın