İmam Şazili ve Abdülkadir Geylani’nin Hizbü’n Nasr Duaları

Hizbü'n Nasr Duası - Düşmana Okunacak Dua

Hizbü’n Nasr Duası, düşmana okunacak dua olarak bilinir.

İmam Şazili‘nin ve Abdülkadir Geylani‘nin;
düşmana karşı okunacak duaları olan Hizbü’n Nasr Duanın Türkçe okunuş ve Türkçe anlamlarını sizlerle paylaşacağız.

Kudüs’ün günümüzde içinde bulunduğu durumu, kutsal bölgelere ve Mescitlere yapılan saldırıları düşündüğümüzde bu zamanlar Kudüs için okunacak en faziletli ve anlamlı dua; Hizbü’n Nasr Duasıdır.

İmam Şazili’nin Hizbü’n Nasr Duası

  • Okunuşu

Allahümme bisatveti ceberûti kahrike.  Ve bi sur’ati igaseti nasrike ve bigayretike. Li’ntihâki hurumâtike. Ve bihimâyetike li menihtemâ bi âyâtike nes’elüke yâ Allâhü. Yâ Allâhü. Yâ Allâhü. Yâ semîu. Yâ mücîbü. Yâ karîbu. Yâ serîu. Yâ müntekımü. Yâ kahhâru. Yâ şedîdel-batşi. Yâ men lâ yu’cizühû kahrül-cebâbirati. Ve lâ ya’zumü aleyhi helâkül mütemerrideti minel-mülûkil-ekâsirati en tec’ale keyde men kâdenâ fî nahrihî ve mekra men mekera bî-nâ iâden ileyhi. Ve hufre te men haferale-nâ vâkıan hüve fîhâ. Ve men nasabe le-nâ şebeketel-hıdâi. İc’alhü yâ seyidî mesûkan ileyhâ. Ve masîden fîhâ ve esîran ledeyhâ. Allahümme bi hakkı Kâf hâ yâ ayn sâd. İkfinâ hemmel-ıdâ ve lakı hümür-radâ. Vec’alhüm li külli habîbin fîdâ. Ve sellit aleyhim âcilen-nikami fi-l yevmi ve gadâ. Allahümme beddid şemlehüm. Allahümme ferrık cem’ahüm. Allahümme fülle haddehüm. Allahümme. llil addehüm. Allahümm ec’ali d-dâirete aleyhim.

Allahümme ersilil-azâbe ileyhim. Allahümme ahrichüm min dâiratil-hılmi vel-lütfi. Ves’lübhüm müdüdel-imhâli. Ve ğulle eydiyehüm ilâ a’nâkıhim. Ver’bit alâ kulûbihim. Ve lâ tubellighümü’l- â’mâle. “allahümme mezzikhum külle mümezzakin mezzaktehu. İntisâren Li evliyâike ve enbiyâike ve rusülike. Allahümmen tesır lenâ intisâreke li ehıbbâike alâ e’daike. Allahümme lâ tümekkini’l e’dâe fînâ ve lâ minnâ. Ve lâ tüsellid aleynâ bizünübinâ men lâ yerhamünâ. “Hâ Mîm lâ yünsarûne .” Humme’l- emru ve câe’n- nasru. Fe aleynâ lâ yünsarûne.

Allahümme bi hakkı “Hâ Mîm Ayn Sîn Kaf ” hımâyetünâ min mâ nehâfü. 
Allahümme kıne’l- esvâe ve lâ tec’alnâ mehallen li’l-belvâ. Allahümme e’tına emele’r-recâi ve fevka’l-emeli. Yâ men bi fadlihi lifadlihi. Nes’elüke ilâhî el acel el acel. İlâhi el-icâbete el-icâbete yâ men ecâbe nûhan fî kavmihi. Yâ men nasara ibrâhîme alâ e’dâihî. Yâ men radde yûsufe alâ ya’kûbe. Yâ men keşefed’- durra an eyyûbe. Yâ men ecâbe da’vete zekeriyyâ. Yâ menkabile tesbîha yûnuse ibn mettâ. Nes’elüke Allahümme bi esrâri eshâbi hâzihi’d- deavâti’l- müstecâbeti. En tetakabbele mâ bihi deavnâke ve en tü’dıyenâ mâ seelnâke. Encizlenâ va’deke ellezî veadtehû li ibâdike’l-mü’minîn. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn. İn kataat âmâlunâ veizzetike illâ minke. Ve hâbe ve recâûne ve hakkıke illâ fîke İn ebtaet gâretul erhâmi vebteaddet annâ Ve esrig şey’en gâretullah i yâ gâretallahi.

Hussiyes’seyre musriaten fî hallin ukdetina Yâ gâretallahi. Ade’l-âdûne ve cârû ve recevnallahe mücîran. Ve kefâ billahi veliyen ve kefa billahi nasiran. Hasbinallahu veniğmelvekîlu. Vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyil azîm.  Selamün alâ nuhin fi’l-âlemîne. Ve ala seyyidinâ Muhammedin fi’l-murselîne. İstecip lenâ. Âmîne âmîn âmîn. Ve kutia dâbiru’l-kavmi ellezine zalemu. Velhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîne. Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.

  • Türkçe Anlamı

Allahım!
Senin yüce kahredici kudretinin eziciliğine ve imdada yetişen yardımının hızlılığına, ve Senin haram sınırlarını korumandaki sonsuz gayretine sığınıyoruz!
Âyetlerinle himâyene sığınanlar hakkı için biz de Senden istiyoruz-diliyoruz, Yâ Allah! Yâ Allah! Yâ Allah!

Ey Mutlak işiten! Ey Dualara icâbet eden, karşılık veren! Ey bize bizden de yakın olan! Ey En hızlı olan-her işi anında yapan! Ey intikamları, öçleri alıp, suçluları kesin cezalandıran! Ey Galib-i Mutlak ve her an kahretmeye gücü yeten! Ey tutup yakalayışı çok şiddetli olan! Ey hiçbir zorbanın gücü kendisini âciz bırakamayan yüce Zât! Ey kayserlerin mülkünden nice kibrine kulluk eden inatçıyı, helâk etmek kendisine zor gelmeyen yüce Zât! İçlerinden bize karşı keyd-hile tuzağı kuranlara karşı Sen de onlara karşı kur tuzağı. Bize karşı oyun, düzen içinde olanların oyunlarını döndür-başlarına geçir! Bizim için durmadan kuyu kazanlara karşı Sen de bir kuyu kaz ve onun içine derhal düşsünler!

Ey Efendimiz!
Bizim için hile ile kandırma ağları -torları hazırlayanların üzerlerine bu işi yapanları sevk et! Bizi avlamak isteyenlerin üzerlerine, onları avlayacak avcılar gönder! O hilebazlar onların elinde esir olsunlar!

Allah’ım!
“Kâf-Hâ-Ye-Ayn-Sad” hakkı için, bizi bu kötülerin şerrinden koru! Bizim sevdiklerimize göz dikenlerin kendi sevdiklerini feda kıl! Sevdiği evladını kendine düşman kıl! Onların bugün yarın yapacakları kötülükleri için, acilen intikam alıcıları üzerlerine musallat kıl! Allahım! Topluluklarını dağıt! Allahım! Kılıçlarını körelt-ağızlarını kır! Allahım! Adetlerini-sayılarını azalt! Allahım! Onları bir daire içinde çember altına al-hapis et! Allahım! Üzerlerine azabını gönder! Allahım! Onları hilm ve lütuf dairesinden çıkart! Ve onların soyunun-sopunun uzayıp gitmesine izin verme ve ihmal, zaman tanıma ve meded dairesinden de çıkar! Ve ellerini boyunlarına bağlı kıl! Sıkıla kalsınlar! Ve kötü emellerine kavuşamamaları için onların kalplerini rabt et, çivile, kördüğüm et! Allahım! Onları büsbütün parçala, dağıt! Senin dostlarına enbiyâlarına, evliyâlarına, düşmanlarına karşı yardım edip öçlerini aldığın gibi bize de yardım et!  

Allahım!
İçimizden ve bizden olanlara ayrılıp giderek düşmanlığa, kötülüğe katılmalarına imkan verme! Bize acımayanları, merhamet etmeyenleri, günahlarımızdan dolayı bize musallat etme!
“Hâ-Mîm! Onlara yardım edilmez!” Emri hükmolunduğunda, işler başladığında bize yardım et! Onları üzerimizde muzaffer kılma!
Allahım! “Hâ-Mîm-Ayn-Sin-Kâf” Hakkı için bizi onarlın korkusundan himaye et! Allahım! Bizi kötülüklerden koru! Bizi belâlı yerlerde kılma! Allahım! Senden emellerin üstünde bir emeli vermeni dileriz. Sana yapacağımız ricalardan dolayı düşündüğümüz emellerin de üstünde olanı ver!

Ey faziletlilerin en faziletlisi! İlâhî Senden istiyoruz! Çabuk! Çabuk! Acele ver! Bir an önce! İlâhî dualara icabet, icabetlere icabet eden! Ey Nuh Kavmi’ne karşı dualarına icabet eden! Ey düşmanlarına karşı İbrahim’e (as) yardım eden! Ey Yusuf’u (as), Ya’kub’a (as) geri gönderen! Ey Eyyüb’ün (as) dertlerini kaldıran! Ey Zekeriyya’nın (as) duasını kabul eden! Ey Metâ oğlu Yunus’un (as) tesbihini kabul eden!

Allahım!
Senden şu dualarını kabul ettiğin dua sahibi enbiyâların, evliyâların yüzü suyu hürmetine-sırları için! Biz dualarımızı kabul edeceğine ve isteklerimizi vereceğine kesin olarak inanmaktayız! Mü’min kulların için vadettiğin vadini bizim için de tamamla! Senden başka İlâh yoktur! Sen Subhânsın! Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum! Tüm ümitlerimiz kesildi, tek ümidimiz Sendedir! Eğer rahmet bolluğun gecikirse, hayal kırıklığına uğrarsak, yine de Sen cevabımızı verirsin! Eğer rahmetinin gelmesi gecikti diye hayal kırıklığına uğrar isek bunu bizden uzak kıl! Ve en çabuk Allah Yardımına nail kıl! İçimizdeki kördüğümlerin hallinde-çözümlerini hissiyat olarak bize bildir! İçimize doğsun!

Ey düşmanlarına karşı yardım dileyip yalvaranların yardımına ezici gücüyle yetişen! Dost olarak Allah yeter! Yardım edici olarak Allah yeter! Allah ne güzel Vekildir! Hiçbir potansiyel güç veya hazır da olan güç, kuvvet yoktur, Ancak Ali ve Azîm olan Allah’ınki hariç. Alemlerde selâm Nuh’a (as) olsun! Ve mürselinler için de Efendimiz Muhammed’e (sav) selâm olsun! Duamızı kabul et! Amin, amin, amin. Zulmeden zalimler kavminin kökünü kes! Ve hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Allahım! Salât ü selâmımız Efendimiz Muhammed’e (sav), ailesine ve sahabilerinin cümlesine olsun!

Abdülkadir Geylani’nin Hizbü’n Nasr Duası

  • Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahumme ya men lâ terâhu’l-uyûn. Ve lâ tuhâlituhu’z-zunûn. Ve lâ yesıfuhu’l-vâsıfûn. Ve lâ yehâfu’d-devâir. 

Ve lâ tufnihi’l-avâkıbu ya’lemu mesâkile’l-cibâli ve mekâile’l-bihâr. Ve adede katri’l-emtâr. Ve adede varakı’l-eşcâri ve adede mâ ezleme aleyhi’l-leylu ve eşraka aleyhi’n-nehâr. Ve lâ tuvâri minhu semâun min semâin ve lâ arzun min arzın ve lâ cibâlun illâ ya’lamu mâ fî ka’rihâ ve fî estikâneti azametihi’s-semavâtu ve’l-arzu Allahumme ecal hayre ameli havâtimehu ve hayre eyyâmi yevme’l-kâke fihi inneke ala kulli şey’in kadîrun Allahumme men âdânî feâdihi ve men kâdenî fekidhu ve men beğa aleyye bimehleketin feehlikhu ve men nesabe lîye fehhân fehuzhu veetfi anni nâre men şebbe nârehu aleyye vekfini mâ ehemmeni min emri’d-dunyâ ve’l-âhireti ve saddık recâî bi’ttahkiki yâ şefiku yâ refiku ferric anni kulle zıkın.

Ve lâ tuhammilni mâ lâ etık. inneke ente’l-meliku’l-hakik. Yâ müşrika’l-burhâni yâ men lâ yahlu minhu mekânun. Uhrusnî biaynike’l-leti lâ tenâmu veknufni bikenefike veruknike’l-lezî lâ yurâmu innehu kad teyekkane kalbî inneke lâ ilâhe illâ ente ve inni lâ ehliku ve ente meî yâ rahmenu fârhamnî bikudretike aleyyî yâ azîmen yurce likulli azîmin yâ Alîmu yâ Halîmu ve ente bihâli alimun ve ala halâsi kadîrun ve huve aleyke yesirun feemnun aleyye bikazâike yâ Ekreme’l-Ekremîn ve yâ ecvede’l-ecvedine ve yâ esraa’l-hâsibin yâ Rabbe’l-âlemin ve yâ Erhame’r-Rahimin Allahumme la tec’al liayşi keddaen. Ve lâ liduâî redden ve lâ tec’alni ligayrike abden. Ve lî tec’al fî kalbî lisivâke vudden feinni lâ ekulu leke zıddun ve lâ şerikâ ve lâ nidden inneke alâ kulli şey’in kadîrun. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azîm. Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. İla yevmi’d-dîn. Âmin

  • Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey Allah’ım, ey gözlerin kendisini göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların kuşatamadığı, hiçbir vasfedicinin vasfedemediği, (mahlûkata ait) felaketler korkusunun kendisinde olmadığı, akıbetlerin kendisini yok edemediği, (ezeli ve ebedi olan) dağların ağırlığını, denizlerin hacmini, yağmur damlalarının, ağaçlardaki yaprakların, üzerine gecenin örtüsüyle büründüğü ve güneşin doğduğu her şeyin miktarını ve sayısını bilen, göğün gökten, yerin yerden hiçbir şeyi kendisinden gizlemeyip, onu dibindekileri bilen ve semaların azametli büyüklüğü karşısında boyun büküp iki büklüm olduğu Rabbim. Ey Allah’ım, en hayırlı amelimi ömrümün sonunda işlediğim amel ve en hayırlı günümü ahir ömrümdeki gün eyle. Muhakkak senin gücün her şeye yeter.

Ey Allah’ım, kim ki bana düşmanca davranıp saldırgan tavırlar sergilerse ona iyi davranma, kim bana tuzak kurarsa tuzağını başına çevir, kim tehlikeli yerlerde bana haksızlık ederse sende onu helak et, kim bana tuzak kurarsa onu yakala, benim aleyhime ateş tutuşturanların (fitne yapanların) ateşini söndür, beni dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtar, ümit ettiğim hususları hakikate çevir. Ey şefkati bütün kainatı çepeçevre sarmış olan, ey sevdiklerine her zaman dostluğuyla muamelede bulunan beni her türlü sıkıntıdan kurtar, bana altından kalkamayacağım yükü yükleme, muhakkak ki gerçek hükümdar sensin. Ey (varlığının) delillerini (kâinata) saçan, ey hiçbir mekanın kendisinden hali olmadığı (her yeri nuruyla kuşatan), daima uyanık olan, görme sıfatınla beni koru. Yardımınla ve sürekli desteğinle beni koru. Aksine ihtimal verilemeyecek bir kat’iyete inanıyorum ki senden başka ilah yoktur. Sen benimle beraberken ben helak olmam. Ey dünyada ayrım yapmaksızın herkese rahmet eden bana merhamet et. Ey altından kalkılamayacak işler için ümitlerin kendisine bağlandığı azim Rabbim.

Ey her şeyi ezelden bilen, ey cezalandırmakta hiç acele etmeyen, sen benim halimi en iyi bilensin. Beni (içine düştüğüm kötü durumdan) kurtarmaya gücün yeter, bu sana kolaydır, bunu bana lütfeyle. Ey keremlilerin en keremlisi, ey cömertlerin en cömerdi, ey hesap görenlerin en çabuk olanı. Ey alemlerin Rabbi, ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey Allah’ım, bana maişetimde darlık yaşatma, duamı geri çevirme, beni senden başkasına kul etme, kalbime senden başkasının muhabbetini koyma. Muhakkak benim senin için bir zıt, ortak ve benzer kabullenmem söz konusu olamaz, (günahtan sakınmaya) kuvvet ve (ibadet etmeye) kudret ancak pek yüce ve pek büyük Allah’ın yardımı iledir. Allah, efendimiz Muhammed’e onun ailesine ve sahabesine ceza gününe dek çokça selam eylesin. Amin. 


Bir önceki yazımızda Kudüs’ün Önemi ve İslam’daki Yerini sizler için anlattık.
İlgili diğer yazılardan bazıları ise şöyle;
Mabetler Dokunulmazdır!
Kafirun Suresi Faziletleri, Türkçe Anlam ve Okunuşu
Kâfirlere İtaatin Hükmü
Müslüman ve Kibir
İslamiyet’te Ölümden Sonra Dirilmek; Ba’s Nedir?
Müslüman Olarak Ölmek
Kur’an Şirk ile İlgili Neler Söylüyor?
Amenerresulü’nün Fazileti, Anlamı ve Okunuşu

Bir Cevap Yazın