İnsanoğlunun Halifeliği

Halife Ne Demektir?

Arapçada “halife”, “half” kökünden türetilmiştir.

Kimi kaynaklara göre de “halefe” fiilinden de türemiştir. Halefe; bir kimsenin diğerinin yerini alması, onu temsil etmesi, yetkilerini kullanması anlamlarına gelen bir fiildir.

Halife; arkada olmak, birinin arkasından gelmek veya birinden sonra yerine geçmek anlamlarında kullanılır.

İnsanın yeryüzündeki halifeliği de Allah’ın (c.c.) mülkünde O’nun iradesi ve talimatına uygun şekilde yaşamaktır.

İnsan;
Ayet-i kerimelere bakıldığında; ‘halife’ kelimesinin insan için kullanıldığı yerlerde hep yeryüzüne izafet yapılarak kullanıldığı görülür.

Kur’an’da Allah’ın (c.c.) Meleklere insanın yaratılacağı haberini verdiği, insana verilen nimetlerin sayıldığı ve bu nimetlerin başında da Allah’ın (c.c.) insana verdiği, yeryüzündeki iradesini gerçekleştirme vazifesi gibi konulardan bahsedilmektedir.

İnsanoğlunun Halifeliği ile İlgili Ayetler

“Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.”
Bakara Suresi, 30. Ayet

“Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir.”
En’âm Suresi, 165. Ayet

“Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir (kitap) gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki O sizi, Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.”
A’raf Suresi, 69. Ayet

“Düşünün ki, (Allah) Âd kavminden sonra yerlerine sizi getirdi. Ve yeryüzünde sizi yerleştirdi: Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın.”
A’raf Suresi, 74. Ayet

“Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra da, nasıl davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık (Onların yerine sizi getirdik).” 
Yunus Suresi, 13. ve 14. Ayetler

“Yine de onu yalanladılar, biz de hem onu hem de onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları (yeryüzünde) halifeler kıldık; âyetlerimizi yalanlayanları da (denizde) boğduk. Bak ki uyarılanların (fakat inanmayanların) sonu nasıl oldu!” 
Yunus Suresi, 73. Ayet

“(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah’tan başka bir tanrı mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!” 
Neml Suresi, 62. Ayet

“Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’dur. Onun için kim inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rableri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kâfirlerin küfrü, kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez.
Fatır Suresi, 39. Ayet

“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Hevâ ve hevese uyma, sonra bu seni Allah’ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah’ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. 
Sad Suresi, 26. Ayet


Bir önceki yazımızda Kadir Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Önemini sizler için kaleme aldık.
İlgili diğer konulardan bazıları;
İnsanın Üstün Yaratılışı
Müslüman Olarak Ölmek
Murakabe Nedir?
İnsan Neden Yaratıldı?
Yaratanı Bulma Sanatı “Tefekkür”
Müslümanlıkta Selamlaşma
Allah’ın (c.c.) Zati ve Sübuti Sıfatları Nelerdir?
Müslüman ve Kibir
2020 Hac Kaydı Hakkında Bilgiler

Bir Cevap Yazın