İslamiyet’te Ölümden Sonra Dirilmek; Ba’s Nedir?

Ba’s Ne Anlama Gelir?

Ba’s, İslam inancına göre kıyamet günü yaşanacak bir hadisedir.

Ba’s, diriliş demektir. Bu terim kıyamet günü insanın tekrar dirilmesi durumu için kullanılır.

Kıyamet zamanı İsrafil (a.s.) Sûr’a 2. kez üflediğinde ba’s gerçekleşir. İsrafil’in (a.s.) Sûr’a ilk üfleyişi ile dünya üzerindeki yaşam yok olur, ikinci üfleyişi ile ise ba’s vuku bulur.

İsrafil (a.s.) Sûr’a ikinci kez üflediğinde, dünya üzerinde yaratılmış olan tüm canlılar tekrar diriltilecektir. Bu olaya da “Baʻsü baʻde’l-mevt” yani “ölümden sonra diriliş” denir.

İslam’a Göre Yeniden Diriliş Nasıl Olacak?

Her Müslüman bilir ki her şeyi yoktan var eden ve yaratan Allah Teala’dır (c.c.).

Allah (c.c.) her şeyi kusursuz ve insan aklının almayacağı şekilde yaratmıştır. Bunu yapan Cenab-ı Hakk (c.c.) insanları tekrar yaratmaya elbette ki kadirdir.

Allah Teala (c.c.) Kur’an’da Resulullah’a (s.a.v.) der ki;

“(Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: “Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.”
Saffat Suresi, 11. Ayet

Allah’ın (c.c.) kudretini, yaratıcılığını, O’nun her şeye kadir olduğunu anlamak, görmek için; insanın yalnızca günlük hayatta etrafına dikkat etmesi yeterli.
Kişi bir an durup canlı olan herhangi bir şeye ve doğaya dikkat etse, biraz bekleyip dikkatle baksa, zaten sürekli ölümün ve doğumun sirkülasyon içerisinde olduğunu; Allah’ın (c.c.) ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarttığını görüp anlayabilecektir.

İnsanların nasıl diriltileceği konusu hep merak edilmiştir. Ölümden sonra dirilme ile ilgili Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) zamanında kıyamette yaşanacak diriliş mevzusu ile ilgili sorular sorulduğu hadislerle de rivayet edilir;

Ebu Rezin (r.a.) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) bir gün;
"Ey Allah’ın Rasulü! Allah, mahlûkatı yeniden nasıl diriltir?

Bunun dünyadaki misali nedir?” diye sormuş.

Resulullah (s.a.v) ise;
“Sen, hiç kavminin yaşadığı vâdiden kurak mevsimde geçmedin mi?
Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu
bahar mevsiminde oraya uğramadın mı?” buyurmuş.

Ebu Rezin (r.a.) “Elbette!” deyince, Resulullah (s.a.v.)
“İşte bu, Allah’ın yeniden yaratmasına delildir.
Allah ölüleri de böyle diriltecektir!” buyurmuştur.
(Ahmed, IV, 11; Hâkim, IV, 605/8682)

Allah Teala (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de bu konu ile ilgili şöyle buyurmuştur;

“(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
Lokman Surei, 28. Ayet

Kur’an ayetlerinde ve hadis-i şeriflerde diriliş konusundan açıkça bahsedilmiştir. Başka bir ayet-i kerime’de Allah Teala (c.c.) kıyamet günü ölülerin diriltilmesi ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de;

“Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir “alaka”dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir “mudga”dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir.”
Hac Suresi 5. – 6. ve 7. Ayetler

“O, rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir belde (yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz.”
Araf Suresi, 57. Ayet

buyurmuştur.
Allah (c.c.) insanlara gökten bir su indireceği ve ölülerin bununla yeşilliklerin büyüdüğü gibi yeniden büyüteceğini anlatmıştır. Bu durum pek çok sahih rivayetle de haber verilmiştir.
(Buhârî, “Tefsîr”, 78/1) 

Ölümden sonra dirilmek ile ilgili Resulullah (s.a.v.) şöyle nakletmiştir;

Ebû Hüreyre (r.a.) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.)
Sûr’un ilk üflenişi ve ikinci üflenişi arasında
ne kadar vakit olacağını sormuş. Resulullah (s.a.v.) de
“Kırk” diye cevaplamış.

Ebû Hüreyre ve etraftakiler Resulullah'a (s.a.v.)kırk diyerek
kırk saati mi, kırk günü mü, kırk ay ya da kırk yılı mı
kast ettiğini tek tek sormuş fakat her seferinde
Allah'ın (c.c.) Resulü Hz. Muhammed'den (s.a.v.) ısrarla;
Bir şey diyemem” cevabını almıştır.


Ardından Resulullah (s.a.v.);
“Allah gökten su indirecek ve insanlar yerden sebze biter gibi

bitecekler. İnsanda bir kemik hariç hepsi çürür.
Bu çürümeyen, «Acbü’z-Zeneb» denen kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyâmet günü yeniden yaratılış bundan terkip edilecektir.”  buyurmuştur.
(Buhârî, Tefsîr, 39/3; Müslim, Fiten, 141; Muvatta’, Cenâiz, 48; Ebû Dâvûd, Sünnet, 24; Nesâî, Cenâiz, 117)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) diriliş ile ilgili verdiği bu detaylı bilgi, kıyamet günü ölülerin nasıl tekrar diriltileceğine dair en açık bilgilerden birisidir.

Kur’an’da Ölümden Sonra Tekrar Dirilmek

“O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş’ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resûlüm!): «Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz» desen, kâfir olanlar derhal «Bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir» derler.”
Hûd Suresi, 7. Ayet

“Onlar: «Allah ölen bir kimseyi diriltmez» diye olanca güçleriyle Allah’a and içtiler. Aksine, bu O’nun bizzat kendisine karşı gerçek bir vâdidir. Fakat insanların çoğu bilmez.”
Nahl Suresi, 38. Ayet

“Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklaması ve kâfir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için (Allah onları diriltecek).”
Nahl Suresi, 39. Ayet

“Bir de onlar dediler ki: Sahi biz, bir kemik yığını ve kokuşmuş bir toprak olmuş iken, yepyeni bir hilkatte diriltileceğiz, öyle mi! De ki: “(Şüphe mi var?) İster taş olun ister demir! Yahut aklınızca, diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, (yine de diriltileceksiniz.)” Diyecekler ki: “Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?” De ki: “Sizi ilk defa yaratan”. Bunun üzerine başlarını sana (alaylı bir tarzda) sallayacaklar ve “Ne zamanmış o?” diyecekler. De ki: “Yakın olsa gerek!” Allah sizi çağıracağı gün, kendisine hamdederek çağrısına uyarsınız ve (dirilmeden önceki halinizde) çok az kaldığınızı sanırsınız.”
İsrâ Suresi, 49. – 50. – 51. ve 52. Ayetler

“Allah kime hidayet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidayetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah’tan başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. Cezaları işte budur! Çünkü onlar, âyetlerimizi inkâr etmişler ve: «Sahi bizler, bir kemik yığını ve kokuşmuş toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla diriltilmiş mi olacağız?» demişlerdir. Düşünmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir! Allah, onlar için bir vâde takdir etti. Bunda şüphe yoktur. Ama zalimler, inkârcılıktan başkasını kabullenmediler.”
İsrâ Suresi, 97. – 98. – 99. Ayetler

“İnsan der ki: «Öldüğüm zaman sahi diri olarak (kabrimden) çıkarılacak mıyım?» İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?”
Meryem Suresi, 66. ve 67. Ayetler

“Sonra biz, Allah’tan sakınanları kurtarırız; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.”
Meryem Suresi, 72. Ayet

“Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu(nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. “
Ankebût Suresi, 19. ve 20. Ayetler

“Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler: Andolsun ki siz, Allah’ın yazısında (hükmedildiği gibi) yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür; fakat siz onu tanımıyordunuz.”
Rûm Suresi, 56. Ayet


Bir önceki konumuzda Namaz Hadislerini sizler için derledik.
İlgili diğer konu başlıklarından bazıları;
Kıyamet Alametleri Nelerdir?
İrtidat Nedir?
Kadir Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Önemi
Allah’ın (c.c.) Zati ve Sübuti Sıfatları Nelerdir?
İnsan Neden Yaratıldı?
Allah (c.c.) Ezeli ve Ebedidir!
Amenerresulü’nün Fazileti, Anlamı ve Okunuşu
İnsanın Üstün Yaratılışı
Yaratanı Bulma Sanatı “Tefekkür”
İnsanoğlunun Halifeliği
Şüphesiz Hayır ve Şer Allah’tandır
Müslüman Olarak Ölmek

Bir Cevap Yazın