Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Okuduğu Dualar

“Cenâb-ı Hakk duâda fazla ısrar edenleri sever.”
(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 1876)

Resulullah (s.a.v.) Sık Sık Ettiği Dualar ve Türkçe Anlamları

Sünnete Uygun Dua Etmek

“Ezân ile ikâmet arasında yapılan duâ müstecâbdır.
Bu arada hemen dûa ediniz.”
(Tirmizî, Salat, 44, Deavât, 128; Ebû Dâvud, Salât, 35)
 • “Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik”
  Anlamı: 
 • “Allah’ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et.”
  (İbn Huzeyme, Dua, No:751; Hâkim, No: 1838, I, 499)
 • Allâhümme eslih lî diniyel-lezi huve i’smetü emrî, ve eslih lî dünyâyel-letî fîhâ meâsi, ve eslih lî âhiretiyel-etî Fihâ meâdî, vec’alil-hayate ziyadeten lî fi külli hayrin vec’alil-mevte râheten lî min külli serrin.
  Anlamı:
 • “Allah’ım, sığınağım olan din işlerinde beni hata yapmaktan koru; geçimime vesile olan dünyamı ıslah eyle; dönüşüm olan ahiret hayatında beni senin rahmetine yaklaştıracak şeylerle merzuk eyle; hayatımı, her hayırlı işte daha fazlasını yapmaya muvaffak eyle; razı olmadığın şeylerden beni uzaklaştır , ölümümü de dünya sıkıntılarından rahatlamaya sebep kıl.”
 • “Allâhümme musarrifel-kulûbi, sarrif kulûbenâ alâ tâetik.
  Anlamı:
 • “Ey kalpleri kudret elinde bulunduran Allah’ım. Kalplerimizi rızana uygun amel ve ibadete çevir.”
“İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri
hayır duâları reddolunmaz.”
(Tirmizî, Birr 5)
 • Allahümme atina fid-dünya haseneten ve f”il-ahireti haseneten ve kinâ azâbennâr.”
  Anlamı:
 • “Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateş azabından koru.”
 • “Ya mukallibel-kulûbi sebbit kalbî âlâ dinike.”
  Anlamı:
 • “Ey kalpleri çeviren Allah! Benim kalbimi Hak Dinin üzerinde sabit kıl.”
 • “Allahümme inni es’elüke min hayri ma seeleke minhu nebiyyüke Muhammed. Ve neûzü bike min serri me’s teaneke minhu nebiyyüke Muhammedün sallu aleyhi ve sellem, ve entel-müsteânu ve aleykel-belâgu velâ havle ve la kuvvete illa billah.”
  Anlamı:
 • “Allah’ım! ben Peygamberim Muhammed aleyhisselamın senden istediği şeylerin hayrından diler, Onun sana sığındığı şerlerden de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir, dünya ve ahirette arzu edilen şeye ulaştıracak sensin. Bütün güç ve kuvvet ancak Allah’ın yardımı iledir.”

Resulullah'ın (s.a.v.) Hz. Ebu Bekir'e (r.a.) öğrettiği bir dua;

 • “Allahümme innî zalemtü nefsî zulmen kesîran. Ve lâ yagfiru-z zünûbe illâ ente fagfirlî magfireten min indik. Verhamnî inneke entel-gafûrurrahim.”
  Anlamı:
 • “Allah’ım! Kendi nefsime çok zulmettim, senden başka günahları affedecek yoktur. Kendi katından beni bağışla ve beni esirge. Şüphesiz, bağışlayan, merhamet eden ancak sensin.”
 • “Allâhümme innî eûzü bike min zevali ni’metike ve tehavvuli a’fiyetike ve füc’eti nikmetike ve cemîi sahatik.”
  Anlamı:
 • “Allah’ım!Bana verdiğin nimetin elimden gitmesinden, afiyetin değişmesinden, ansızın karşılaşacağım musibetlerden ve gazabını gerektiren şeylerin hepsinden sana sığınırım; beni bunlardan koru Ya Rabb.”

Hz. Muhammed'in (s.a.v.),"Nasıl dua edelim?" diye
soran kimselere cevabı;

 • “Allâhümmegfir li, verhamnî, ve â’fi-inî verzuknî diye dua et. Bu mübarek kelimeler , senin dünyana ve ahiretine ait dileklerini toplu olarak ifade eder”
  Anlamı:
 • “Allah’ım! Beni bağışla, beni esirge, bana afiyet ver, beni helalinden rızıklandır.”
 • “Allâhümme innî es’elükel-afve vel-âfiyete fiddünya vel-âhireti. Allâhümme inni es’elükel-afve velâfiyete fî dînî ve dünyaye ve eh1i ve malî. Allahümmestûr e’vrâti ve âmin rev’ati. Allahümmehfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemînî ve an simali ve min fevki ve euzu biazametike en egtâle min tahtî.”
  Anlamı:
 • “Allah’ım! Dünya ve ahirete ait işlerimde senden af ve afiyet isterim. Allah’ım! Dinim, dünyam, aile ve malim hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah’ım! kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin kıl. Allah’ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklerden beni koru. Altımdan gelecek kötülüklerden de senin azametine, büyüklüğüne sığınırım, her yönden gelecek kötülüklerden beni koru Allah’ım.”
 • “Allahümme innî es’elüke rahmeten min indike tehdi bihâ kalbi ve tecmau bihâ emri ve telümmü bihâ şa’sî ve tuslihu bihâ gâibî ve terfeu bihâ şâhidî ve tüzekki bihâ amelî ve tülhimünî bihâ rüşdî ve terüddü bihâ halfetî ve ta’sımunî bihâ min külli sûin.
  Allahümme e’dınî îmânen ve yakınen leyse beğdehu küfrun ve rameten enelü bihe şerafe kerametike fi’ddünya vel âhirah.”
  Anlamı
 • “Allâh’ım! Sen’den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizâm, dağınıklığıma tertip, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver, rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru!
  Allâh’ım, bana öyle bir îman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür (ihtimâli) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve âhirette Sen’in nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım.”
  (Tirmizi, Deavât 30/3419)
 • “Allahümme innî daîfun fe kavvi fî rıdâke da’fî ve huz ilelhayri binasiyetî vec’alil islâme münteha rıdaye. Allahümme innî daîfün fekavvinî ve innî zelîlün feizzenî ve innî fakîrün ferzuknî.”
  Anlamı:
 • “Allah’ım! Ben zayıfım, zaafımı Sen’in rızâ-yı şerîfini kazanma husûsunda kuvvetlendir. Nâsiyemden tutarak beni hayra sevkeyle! İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl!
  (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 2882; Hâkim, el-Müstedrek, I, 708/1931)
 • “Ya mukallibel kulûb, sebbit kalbî ala dînike.”
  Anlamı:
 • “Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl.” (Tirmizî, Deavât, 85)

Bir önceki içerikte Cuma Namazı Ne Zaman ve Nasıl Farz Oldu?
İlgili diğer konu başlıklarından bazıları;
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
Cuma Günleri Yapılması Faziletli Olan Sünnetler
Hayırlı Olanı İsteme ve Kazadan Korunma Duaları!
Hastalar ve Hastalıklar için Okunacak Dualar
Cuma Günü Salavât Getirmenin Hükmü
Hacda Tavaf Sırasında Okunacak Dualar Hangileridir?
Umre Yolcuları İçin Dualar

Bir Cevap Yazın