Secde Ayetleri Nelerdir?

Secde Ayeti Nedir?

Kur’an’da bulunan bazı ayet-i kerimelere secde ayetleri denilmektedir.
Bu ayetler, secdeyi konu alan, secdenin anlatıldığı ayet-i kerimelerdir.

Ayrıca Müslümanlar, secde ayetlerinden herhangi birisini okuduğu ya da duyduğu vakit, Tilavet Secdesi yaparlar.

– Tilavet Secdesi Nedir? Tilavet Secdesi Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Secde Ayetlerinin Türkçe Okunuş ve Anlamları

Kur’an’daki sırasına göre secde ayetleri:

Araf Suresi 206. Ayet

Okunuşu
“İnnellezîne inde rabbike lâ yestekbirûne an ibadetihî ve yusebbihûnehu ve lehu yescudûn(yescudûne).”

Türkçe Meali
“Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler O’na ibadet etmekten büyüklenmezler. O’nu tespih ederler ve yalnız O’na secde ederler.”

Ra‘d Suresi 15. Ayet

Okunuşu
“Ve lillâhi yescudu men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve zilâluhum bil guduvvi vel âsâl(âsâli).”

Türkçe Meali
“Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah’a boyun eğer.”

Nahl Suresi 49. Ayet

Okunuşu
“Ve lillâhi yescudu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı min dâbbetin vel melâiketu ve hum lâ yestekbirûn(yestekbirûne).”

Türkçe Meali
“Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin (yürüyen canlıların) hepsi ve melekler, Allah’a secde ederler. Ve onlar, kibirlenmezler.”

İsra Suresi 107. Ayet

Okunuşu
“Kul âminû bihî ev lâ tu’minû, innellezîne ûtûl ilme min kablihî izâ yutlâ aleyhim yahırrûne lil ezkâni succedâ(succeden).”

Türkçe Meali
” De ki: “Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur’an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.” 

Meryem Suresi 58. Ayet

Okunuşu
“Ulâikellezîne en’amallâhu aleyhim minen nebiyyîne min zurriyyeti âdeme ve mimmen hamelnâ mea nûhin ve min zurriyyeti ibrâhîme ve isrâîle ve mimmen hedeynâ vectebeynâ, izâ tutlâ aleyhim âyâtur rahmâni harrû succeden ve bukiyyâ (bukiyyen).”

Türkçe Meali
“İşte bunlar, Adem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.”

Hac Suresi 18. Ayet

Okunuşu
“E lem tera ennallâhe yescudu lehu men fîs semâvâti ve men fîl ardı veş şemsu vel kameru ven nucûmu vel cibâlu veş şeceru ved devâbbu ve kesîrun minen nâs(nâsi), ve kesîrun hakka aleyhil azâb(azâbu), ve men yuhinillâhu fe mâ lehu min mukrimin, innallâhe yef’alu mâ yeşâu.”

Türkçe Meali
“Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz, Allah dilediğini yapar. “

Furkan Suresi 60. Ayet

Okunuşu
“Ve izâ kîle lehumuscudû lir rahmâni kâlû ve mâr rahmânu e nescudu li mâ te’murunâ ve zâdehum nufûrâ(nufûren). “

Türkçe Meali
” Ve onlara “Rahmân’a secde edin!” dendiği zaman: “Rahmân nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz?” dediler. Ve (bu emir sadece) onların nefretlerini artırdı.”

Neml Suresi 25. Ayet

Okunuşu
“Ellâ yescudû lillâhillezî yuhricul hab’e fîs semâvâti vel ardı ve ya’lemu mâ tuhfûne ve mâ tu’linûn(tu’linûne).”

Türkçe Meali
“Göklerde ve yerde saklı olanı (meydana) çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah’a, nasıl secde etmezler?

Secde Suresi 15. Ayet

Okunuşu
“İnnemâ yu’minu bi âyâtinellezîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbehû bi hamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn(yestekbirûne).”

Türkçe Meali
“Fakat Bizim âyetlerimize îmân edenler (âmenû olanlar) onlardır ki, (âyetlerimiz) zikredildiği zaman (hemen) secde ederek yere kapanırlar. Ve Rab’lerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler.”

Fussilet Suresi 37. Ayet

Okunuşu
“Ve min âyâtihil leylu ven nehâru veş şemsu vel kameru, lâ tescudû liş şemsi ve lâ lil kameri vescudû lillâhillezî halakahunne in kuntum iyyâhu ta’budûn(ta’budûne).”

Türkçe Meali
“Gece ve gündüz, Güneş ve Ay, Allah’ın âyetlerindendir. Güneş’e ve Ay’a secde etmeyin. Eğer sadece O’na (Allah’a) kul olduysanız, onları yaratan Allah’a secde edin.”

Sad Suresi 24. Ayet

Okunuşu
“Kâle lekad zalemeke bi suâli na’cetike ilâ niâcihî, ve inne kesîran minel huletâi le yebgî ba’duhum alâ ba’dın illâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve kalîlun mâ hum, ve zanne dâvûdu ennemâ fetennâhu festagfera rabbehu ve harra râkian ve enâb(enâbe).”

Türkçe Meali
“(Dâvud a.s): “Andolsun ki, koyunlarının (arasına) senin koyununu istemekle sana zulmetti.” dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu, mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar hariç. Onlar ne kadar az! Ve Dâvud (a.s), onu imtihan ettiğimizi zannetti. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rüku ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi (sözleriyle ve Rabbini görerek Allah’a ulaştı ve cevap aldı).”

Necm Suresi 62. Ayet

Okunuşu
“Fescudû lillâhi va’budû.”

Türkçe Meali
“Artık Allah’a secde edin ve (O’na) kul olun!”

İnşikak Suresi 21. Ayet

Okunuşu
“Ve izâ kurie aleyhimul kur’ânu lâ yescudûn(yescudûne).”

Türkçe Meali
“Ve onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmezler.”

Alak Suresi 19. Ayet

Okunuşu
“Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib.”

Türkçe Meali
“Hayır! Ona itaat etme ve secde et ve (Allah’a) yakın ol!”


Bir önceki içeriğimizde Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Dualarının hikmetini anlatarak, Türkçe okunuş ve anlamlarını kaleme aldık.
İlgili diğer başlıklardan bazıları;
Namaz Surelerinin Okunuşu
Tesbih ve Zikrin Faziletleri
Cuma Günleri Yapılması Faziletli Olan Sünnetler
Kur’an’da Örtünme Var Mı?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Okuduğu Dualar
Namazı Cemaat Olarak Kılmanın Önemi
Evvabin Namazı Nasıl Kılınır?
Hastalar ve Hastalıklar için Okunacak Dualar
Kur’an Şirk ile İlgili Neler Söylüyor?

Bir Cevap Yazın