Tegabün (Teğâbûn) Suresi Türkçe Meali ve Okunuşu

Tegabün Suresi

Kur’an-ı Kerim’in 64. suresi olan Tegabün suresi, 18 ayettir. Ezberlemesi kolay olan sure bu sebeple zaman zaman namaz sureleri arasında da okunur.

Tegabün suresi, Medine döneminde nazil olmuştur. Nüzul sıralaması olarak ise 108. sıradadır.

Sure “Teğâbun/Teğâbûn/Teğâbün” şeklinde de telaffuz edilir. Sure ismini 9. ayette geçen “et- Teğâbun” kelimesinden alır.
Tegabün ise, aldanma demektir.

Tegabün Suresi Ne Anlatıyor?

Tegabün suresinde, inanmayan insanların aldanışları kıyamet günü açıkça ortaya çıkacağı için, bugüne “Yevmü’t-Teğâbun (aldanma günü)” denmiştir.

Sure, Müslüman ya da kafir fark etmeksizin, bütün insanların her türlü eksiklik, yanlış, aldanış, kusur ve hatalarının kıyamet gününde açığa çıkacağı bildirmiştir.

Tegabün suresinde aynı zamanda, müminlere ahiret hayatının mutluluğunu tadabilmeleri için, dünyada erdemli ve dengeli bir yaşam sürmeleri gerektiği de anlatılmıştır. 

Tegabün Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
“Yusebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı lehulmulku ve lehulhamdu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
Huvelleziy halekakum feminkum kafirun ve minku mu’minun vallahu bima ta’melune basıyrun.
Halekassemavati vel’arda bilhakkı ve savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasıyru.
Ya’lemu ma fiyssemavati vel’ardı ve ya’lemu ma tusirrune ve ma tu’linune vallahu ‘aliymun bizatissuduri.
Elem ye’tikum nebeulleziyne keferu min kablu fezaku vebale emrihim ve lehum ‘azabun eliymun.
Zalike biennehu kanet te’tiyhim rusuluhum bilbeyyinati fekalu ebeşerun yehdunena fekeferu ve tevellev vestağnallahu vallahu ğanıyyun hamiydun.
Ze’amelleziyne keferu en len yub’asu kul bela ve rabbiy letub’asunne summe letunebbeunne bima ‘amiltum ve zalike ‘alellahi yesiyrun.
Feaminu billahi ve resulihi vennurilleziy enzelna vallahu bima ta’melune habiyrun.
Yevme yecme’ukum liyevmicem’ı zalike yevmutteğabuni ve men yu’min billahi ve ya’mel salihan yukeffir ‘anhu seyyiatihi ve yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel’enharu halidiyne fiyha ebeden zalikelfevzul’azıymu.
Velleziyne keferu ve kezzebu biayatina ulaike ashabunnari halidiyne fiyha ve bi’selmasıyru.
Ma esabe min musıybetin illa biiznillahi ve men yu’min billahi yehdi kalbehu vallahu bikulli şey’in ‘aliymun.
Ve etıy’ullahe ve etıy’urresule fein tevelleytum feinnema ‘ala resulinelbelağulmubiynu.
Allahu la ilahe illa huve ve ‘alellahi felyetevekkelilmu’minune.
Ya eyyuhelleziyne amenu inne min ezvacikum ve evladikum ‘aduvven lekum fahzeruhum ve in ta’fu ve tasfehu ve tağfiru feinnallahe ğafurun rahıymun.
Ennema emvalukum ve evladukum fitnetun vallahu ‘ındehu ecrun ‘azıymun.
Fettekullahe mesteta’tum vesme’u ve etiy’u ve enfiku hayren lienfusikum ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmufluhune.
İn tukridullahe kardan hasenen yuda’ıfhu lekum ve yağfir lekum vallahu şekurin haliymun.
‘Alimulğaybi veşşehadetil’aziyzulhakiymu.”

Tegabün Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
“Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. Mülk yalnızca O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü’mindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 
Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O’nadır.
Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. 
Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır. 
Bu, peygamberlerinin, onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da, “(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?” deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır.
 İnkar edenler, kesinlikle, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: “Hiç de öyle değil, Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu, Allah’a kolaydır.” 
Artık siz Allah’a, peygamberine ve indirdiğimiz nûra (Kur’an’a) iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Toplanma vakti için Allah’ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah’a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.
İnkar eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası! 
Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde, gücünüz yettiği kadar Allah’a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah’a güzel bir borç verirseniz Allah onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, Halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir). O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Bir önceki içeriğimizde Kurasız Hac‘dan bahsettik.
İlgili diğer konu başlıklarından bazıları;
Namaz Surelerinin Okunuşu
Müslüman Olarak Ölmek
Duha Suresinin Türkçe Meali ve Okunuşu
Müslüman ve Kibir
Tevhid ve Resulullah İnancının Anahtarı; Kelime-i Şehadet
İhlas Suresinin Faziletleri, Türkçe Anlamı ve Okunuşu
İmanda Artma veya Eksilme Var Mıdır?
İslam ve Güvenli Toplum Örneği
“İnançlar Şehri Kudüs” Tarihi ve Önemi
Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram Hakkında Ayet ve Hadisler

Bir Cevap Yazın